ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์โครงการ ประกอบด้วย

  • จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ เช่น หลักการและเหตุผล สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตและระยะเวลาของโครงการ และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องนำความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมาประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
  • วิเคราะห์ความจำเป็นของโครงการในการกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์
  • ดำเนินการจัดทำรายงานหลักของโครงการร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้พิจารณาเห็นชอบ โดยนำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมานำเสนอ
  • ดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์และการทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ

Scroll Up