แผนงานการศึกษาโครงการ

แผนการดำเนินงานโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

  • มิ.ย. 64                 ลงนามสัญญา
  • มิ.ย. – ส.ค. 64      ศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการ
  • ส.ค. – ธ.ค. 64      ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน
  • ก.ย. 64                สัมมนาปฐมนิเทศโครงการ
  • พ.ย. – ธ.ค. 64     – สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding Seminar)       

                                      – ทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding Interview)

  • ม.ค. 65                – จัดทำเอกสารพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

                                      – สัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ

Scroll Up