แนวทางการให้ เอกชนเข้าร่วมลงทุน ในอนาคต

เปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน พร้อมขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ

การเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในมาตรา 7 ข้อ (2) ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ภาครัฐ อันรวมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กiปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้ หรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาตหรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิที่สามารถดำเนินการได้

เพื่อให้การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม สามารถลดภาระด้านงบประมาณของรัฐ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ

ประโยชน์การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

  • สร้างความคุ้มค่าในการใช้จ่ายของภาครัฐและการใช้ทรัพยากรทจากการผสมผสานความเชี่ยวชาญระหว่างรัฐกับเอกชน
  • ส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบราง เนื่องจากเอกชนมีศักยภาพด้านการตลาดและการให้บริการ
  • เพิ่มช่องทางและโอกาสการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชน
  • สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

Scroll Up