กทม.เดินหน้าศึกษารถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนบางนา-ตราด พร้อมมุ่งสู่การเดินทางไร้รอยต่อ

กทม.เดินหน้าศึกษารถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนบางนา-ตราด พร้อมมุ่งสู่การเดินทางไร้รอยต่อ

วันนี้ (3 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)  สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อแนะนำโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล ทบทวนผลการศึกษา รูปแบบรายละเอียด ปัจจัยความเป็นไปได้ และสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนให้ความสนใจในการลงทุน พร้อมทั้งรับทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมการสัมมนา

นายประพาส เหลืองศิรินภา กล่าวว่า ปัจจุบันถนนบางนา-ตราด เป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพที่มีถนนสายหลักใช้เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่ค่อนข้างหนาแน่น แม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เชื่อมต่อการเดินทางมายังย่านบางนาและ จ.สมุทรปราการ และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่เชื่อมสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ในพื้นที่ถนนสายบางนา-ตราด ยังไม่มีรถไฟฟ้าให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จึงได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาทบทวนผลการศึกษาและดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยมีขอบเขตการดำเนินโครงการ 1.จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 2.วิเคราะห์ความจำเป็นของโครงการ 3.ดำเนินการจัดทำรายงานหลักของโครงการร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้พิจารณา 4.ดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์และการทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding)

สำหรับโครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-สุวรรณภูมิ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสี่แยกบางนา จากนั้นมุ่งไปทางทิศตะวันออก ตามทางคู่ขนานถนนบางนา-ตราด ผ่านทางแยกต่างระดับบศรีเอี่ยม เข้าสู่เขต จ.สมุทรปราการ ผ่านทางแยกต่างระดับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก ทางแยกต่างระดับกิ่งแก้ว และบริเวณด้านหน้าโครงการธนาซิตี้ อันเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตามแนวถนนสุวรรณภูมิ 3 และมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 14 สถานี โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จากแยกบางนา-ธนาซิตี้ จำนวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร และระยะที่ 2 จากธนาซิตี้-สุวรรณภูมิด้านใต้ จำนวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร และมีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง บริเวณสถานีธนาซิตี้ โดยเบื้องต้นกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)  เฉพาะระยะที่ 1 ก่อน ส่วนรูปแบบการพัฒนาโครงการ เป็นรถไฟฟ้ารางเบา มีขนาดราง 1.435 เมตร มีระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ มีความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเดินทางไป–กลับ 56 นาที คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 15,000 – 30,000 คน/ชั่วโมง

ทั้งนี้ ภายหลังการสัมมนาครั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) และการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding Interview) ในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 และจะจัดสัมมนาสรุปผลโครงการ ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2565 เพื่อนำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์  www.lrt-bangna-ppp.com

 

Scroll Up