สรุปผลการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar)

สรุปผลการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar)

การงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)

สายบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

 

Scroll Up